OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Všeobecné obchodné podmienky jednoducho a prehľadne vymedzujú rámec našej vzájomnej spolupráce.

 • Ak s VOP bez výhrad súhlasíte, je ďalším krokom pre spoluprácu podpísanie zmluvy. Bez podpisu zmluvy by nebolo možné obchodovať na faktúru.

 • Reklamačné podmienky stručne a prehľadne popisujú, za akých podmienok máte na reklamáciu tovaru nárok. Nájdete tu taktiež nápovedu, ako najjednoduchšie jednotlivé druhy reklamacácie uplatniť.

 • Dealerské katergorie členia zákazníkov podľa ich obratu. Zákazníci s vyšším obratom majú nárok na získanie lepších cien.

 

Reklamačné podmienky Postup reklamácie

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

LAMA Plus Slovakia s. r. o.
so sídlom 023 54 Turzovka 554
IČ: 364 08 221, DIČ: SK2020136503

stanovuje s odkazom na ustanovenie článku III rámcovej kúpnej zmluvy
a článku IV Všeobecných obchodných podmienok tento doporučený postup
pri reklamácii závad tovaru a servisné opravy


1. Kupujúci je povinný tovar prezrieť ihneď po jeho prevzatí od Predávajúceho. V prípade zaslania tovaru verejným dopravcom, je Kupujúci povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu, hneď ako sa tovar dostane do jeho rúk.

2. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu najneskôr na druhý deň po vykonaní prehliadky tovaru všetky závady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné zistiť pri odborne vykonanej prehliadke.

3. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru oproti údajom na dodacom liste, zadajte prosím novú reklamáciu na webových stránkach www.lama.sk v menu Váš profil -- Reklamácie. Vyhľadajte podľa ponuky potrebný tovar a zvoľte konkrétnu faktúru. U tohto tovaru vyberte ako dôvod reklamácie možnosť "chybná dodávka - nesúhlasí s dodacím listom" alebo "chybná dodávka - nesúhlasí s objednávkou"a upresnite nezrovnalosti. Vašej reklamácii pridelíme RMA číslo. Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Pokiaľ by sa tak nestalo, volajte 041 4361 306. Vady, ktoré existovali v dobe prevzatia tovaru, avšak prejavili sa neskôr, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď potom ako vady mohli byť zistené. Prvým krokom k úspešnej reklamácii vadného tovaru je zadanie reklamácie na stránkach www.lama.ak v menu Váš profil -- Reklamácie, čo môžete urobiť 24 hodín denne 7 dní v týždni. Vyhľadajte podľa ponuky potrebný tovarí a zvoľte konkrétnu faktúru. U tohto tovaru vyberte ako dôvod reklamácie jednu z možností "poškodený tovar" a upresnite závady. Na základe reklamácie vyplnenej prostredníctvom webových stránok Vám bude pridelené RMA číslo. Kupujúci je povinný zdržať sa akéhokoľvek ďalšieho používania vadného tovaru. Pokiaľ takto neučiní, môže mať táto skutočnosť vplyv na možnú stratu záruk spoločnosti LAMA Plus Slovakia garantovaných, a to zvlášť v prípade, ak dôjde z dôvodu používania vadného tovaru k poškodeniu ďalších komponentov tohto tovaru alebo jeho doplnkov. Spoločnosť LAMA Plus Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vadným tovarom alebo za akékoľvek škody vzniknuté zákazníkovi pre porušenie tohto odstavca.

4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený v spoločnosti LAMA Plus Slovakia. Kupujúci zasiela reklamovaný tovar na vlastné náklady na adresu firmy: LAMA Plus Slovakia s.r.o., 023 54 Turzovka 554 spolu s RMA formulárom pre kontrolu. Zásielka aj tovar musia byť označené RMA číslom. Reklamovaný tovar nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku. Pokiaľ bude tovar zaslaný na dobierku, nebude táto zásielka prijatá a taktiež nebude prijatá zásielka, ktorá nebude označená RMA číslom.

5. Predávajúci poskytuje záruku za akosť na spotrebný tovar po dobu 24 mesiacov, s výnimkou tovaru LOGO, UPrint, All New, E-Blue, Enzatec a Team Scorpion. Na tovar LOGO, UPrint, All New, E-Blue, Enzatec a Team Scorpion poskytuje Predávajúci záruku za akosť po dobu 30 mesiacov. To neplatí v prípade, ak poskytuje výrobca tovaru záruku za akosť na inú dobu. Doba trvania záruky za akosť beží od dátumu vystavenia faktúry za tovar či záručného listu. Do doby trvania záruky za akosť sa nezapočítava doba, ktorá uplynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia (prevzatie opraveného, vymeneného tovaru).

6. V prípade odstrániteľnej závady vykoná Predávajúci bezplatnú záručnú opravu tovaru. V prípade neodstrániteľnej závady bude vykonaná výmena závadného tovaru za nový. Ak nie je možné poskytnúť nový tovar, má Kupujúci právo na vrátenie kupnej ceny za tovar. Opravený alebo vymenený tovar zašle Predávajúci Kupujúcemu na vlastné náklady.

7. Pri vrátení reklamovaného tovaru je Kupujúci povinný vrátiť tovar Predávajúcemu vrátane všetkých dokladov, ktoré obdržal s tovarom (návody na obsluhu, inštalačné diskety, prepojovacie káble, a pod.). Kupujúci nesie zodpovednosť za škodu príp. vzniknutú na tovare počas jeho prepravy k Predávajúcemu.

8. Ak je reklamácia neoprávnená, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu skutočné náklady spojené s vybavením reklamácie, najmenej však čiastku vo výške 16,6 €, v prípade, že:
 • pri testovaní reklamovaného tovaru sa neprejaví reklamovaná závada,
 • doba záruky za akosť tovaru už uplynula,
 • závada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom,
V prípade vyššie uvedených skutočností bude reklamovaný tovar vrátený Kupujúcemu na jeho náklady.

9. Právo zo zodpovednosti za závady tovaru nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:
 • bežné opotrebovanie tovaru,
 • neodborný zásah do tovaru,
 • úmyslné či nedbanlivé poškodenie tovaru,
 • použitie tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,
 • pripojenie nevhodného prúdu či napätia,
 • poškodenie tovaru živelnými či inými prírodnými faktormi,
 • poškodenie tovaru použitím nevhodných doplnkov k tomuto tovaru,
 • CD média, u ktorých nie sú preukazateľné závady na povrchu,
 • na atramenty a tonery, u ktorých došlo k hmotnostnému úbytku väčšiemu než 10%.


10. Pokiaľ je reklamované tlačové médium, je nutné s nim zaslať vzorku tlače, ktorá preukazuje reklamovanú závadu. V prípade možného poškodenia prístroja neoriginálnou cartridgou je nutné k reklamácii tovaru priložiť vyjadrenie servisného technika, že závada bola spôsobená použitím tejto cartridge a spolu s reklamovaným tovarom poslať i použitú cartridge, výtlačok a znehodnotený diel zariadenia.

11. Postup pri reklamácii zistenej pri prevzatí zásielky od spoločnosti DPD. Príjemca je povinný zásielku pri prevzatí riadne prezrieť a v prípade zjavného poškodenia obalu alebo tovaru, alebo čiastočnej strate tovaru tieto poškodenia a závady reklamovať u dopravcu (DPD). O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate musí byť s prepravcom ihneď spísaný zápis o škode. Správnosť vyplnenia zápisu o škode môže mať rozhodujúci vplyv pri konečnom riešení reklamácie. Kópiu zápisu o škode je nutné zaslať faxom, e-mailom alebo poštou na adresu LAMA Plus Slovakia. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí príjemcom zjavná, je Kupujúci, popr. jeho menom príjemca zásielky povinný oznámiť dopravcovi (DPD) vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Na základe tohoto oznámenia bude zápis o škode spísaný oprávnenou osobou dopravcu dodatočne. Príjemca je povinný umožniť oprávnenej osobe dopravcu, aby sa pred spísaním zápisu o škode presvedčila o rozsahu škody. Kópiu zápisu o škode je nutné zaslať faxom, e-mailom alebo poštou na adresu LAMA Plus Slovakia. Reklamáciu uplatňuje u dopravcu LAMA Plus Slovakia.

12. Opravy závad tovaru po uplynutí doby záruky za akosť sa vykonávajú za poplatok. Kupujúci bude písomne alebo telefonicky informovaný o predpokladanej cene opravy a akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu tovaru. Predávajúci však nie je povinný žiadosti o opravu tovaru po uplynutí doby trvania záruky za akost vyhovieť.

13. Tento reklamačný poriadok ruší všetky predchádzajúce ustanovenia o vybavovaní reklamácii a záruke s platnosťou od 1.5.2004. Vyhradzujeme si právo zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


Posledná aktualizácia 20. 11. 2008

 
 

NÁPOVEDA

Reklamovať je možné len tovar zakúpený v LAMA Plus Slovakia.