DZ

OBCHODNÉ PODMIENKY

  • Všeobecné obchodné podmienky jednoducho a prehľadne vymedzujú rámec našej vzájomnej spolupráce.

  • Ak s VOP bez výhrad súhlasíte, je ďalším krokom pre spoluprácu podpísanie zmluvy. Bez podpisu zmluvy by nebolo možné obchodovať na faktúru.

  • Reklamačné podmienky stručne a prehľadne popisujú, za akých podmienok máte na reklamáciu tovaru nárok. Nájdete tu taktiež nápovedu, ako najjednoduchšie jednotlivé druhy reklamacácie uplatniť.

  • Dealerské katergorie členia zákazníkov podľa ich obratu. Zákazníci s vyšším obratom majú nárok na získanie lepších cien.

Zmluva

LAMA Plus Slovakia s.r.o.
so sídlom 023 54 Turzovka 554
zastúpená pánom Lukášom Kubincom

IČ: 364 08 221
DIČ: SK2020136503
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., účet číslo: 0052024434 / 0900

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro., vložka 13856/L

v ďalšom texte zmluvy len ako "Predávajúci"
na strane jednej

a

Spoločnosť …………………………………………………………………………………….
so sídlom ……………………………………………………………………………………………...
jednajúca ………………………………………………………………………………………………

IČ:
DIČ:
bankové spojenie: …………….., účet číslo: ……………………………………

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom ………………………………….. súdom v ……………………………………………….], oddiel ……………………], vložka ………………..

alebo

Fyzická osoba ………………………………………………………………………………………….
bytom/miesto podnikania ………………………………………………………………………………

IČ:
DIČ:
bankové spojenie: ………………………………, účet číslo: ………………………………………

v ďalšom texte zmluvy len ako "Kupujúci"
na strane druhej


Predávajúci a Kupujúci spoločne ďalej tiež ako "Zmluvné strany"


uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku

podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej len "ObchZ", túto rámcovú kúpnu zmluvu:Článok I
Predmet zmluvy


1) Predmetom tejto Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva") je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar uvedený v ponuke Predávajúceho uverejnený na jeho webových stránkach (www.lama.sk) v množstve a sortimente uvedenom v objednávkach Kupujúceho a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, Všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho (ďalej len "VOP") a platnom cenníku Predávajúceho (ďalej len "Cenník").

2) Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu.

Článok II
Objednávky tovaru, miesto a spôsob dodania tovaru


1) Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke Kupujúceho (ďalej len "Objednávka").

2) Pre podrobnosti týkajúce sa náležitosti Objednávky, množstva, akosti, prevedenia, obalu tovaru a dokladov vzťahujúcich sa k tovaru platí ustanovenie článku II VOP.

3) Pre podrobnosti týkajúce sa dodania tovaru a prechodu vlastníckeho práva k tovaru platí ustanovenie článku III VOP.

Článok III
Záruka za akosť, závady tovaru


1) Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru, a to v rozsahu a za podmienok uvedených vo VOP.

2) Tovar má závady, ak bol dodaný Kupujúcemu:
a) tovar v inom množstve (s výnimkou uvedenou v čl. II odstavec 7 VOP),
b) tovar v inej než objednanej akosti alebo akosti, ktorá nespĺňa účel, ku ktorému sa tovar obvykle používa,
c) poškodený tovar a
d) iný, než objednaný tovar.

3) Pre ďalšie podrobnosti týkajúce sa záruky za akosť a závady tovaru platí ustanovenie článku IV VOP.

Článok IV
Kúpna cena a platobné podmienky


1) Kúpna cena za tovar, ďalej len "Cena", je stanovená v Cenníku.

2) Pre podrobnosti týkajúce sa Ceny a platobných podmienok platí ustanovenie článku V VOP.

Článok V
Podpora predaja


1) Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu podporu pri predaji tovaru, a to vydávaním propagačných tlačovín, zasielaním aktualizovaných cenníkov, dodávaním propagačných materiálov k jednotlivým druhom tovaru v závislosti na predaji tovaru Kupujúcim, zoznamovať Kupujúceho s aktuálnymi ponukami tovaru a inými marketingovými akciami Predávajúceho prostredníctvom tlačeného mesačníka, zasielaním e-mailových správ, s ktorých zasielaním Kupujúci súhlasí, či uvádzaním príslušných informácií na svojich webových stránkach.

2) Predávajúci sa zaväzuje zriadiť v prospech Kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy Marketingový fond, ktorého výška sa stanoví ako 1% z hodnoty odobratého tovaru bez dane z pridanej hodnoty zn. LOGO a Fullmark, uhradeného riadne a načas v termíne splatnosti jednotlivých faktúr, ktorý je Kupujúci oprávnený použiť k čerpaniu propagačných materiálov, stojanov, vybratých vzoriek tovaru, účasti v reklamných kampaniach a pod. Informácie o aktuálnom stave marketingového fondu sú Kupujúcemu k dispozícii na faktúrach, dodacích listoch a na webových stránkach www.lama.sk. Kupujúci môže prostriedky marketingového fondu použiť výhradne k podpore predaja tovaru, nie na nákup tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, je Kupujúci oprávnený využiť finančné prostriedky z marketingového fondu za bežný rok vždy najneskôr do konca januára nasledujúceho roku.

3) Predávajúci sa zaväzuje realizovať vo vzťahu ku Kupujúcemu Vernostný program, ktorý predstavuje zvláštnu odmenu za nákupy tovaru. Kupujúci zhromažďuje v rámci realizácie vernostného programu prémiové body, ktoré sa menia za odmeny z darčekového katalógu Predávajúceho uverejneného na jeho webových stránkach. Prémiové body sa vypočítajú vo výške 0,1% z ceny odobratého tovaru bez dane z pridanej hodnoty uhradené v termíne splatnosti. To neplatí pre tovar firiem Hewlett-Packard, príp. tovar ďalších výrobcov, ktorých predávajúci môže stanoviť v rámci podrobných Pravidiel vernostného programu, ktorého aktuálne znenie je Kupujúcemu k dispozícii na www.lama.sk. Stav "bodového konta" si Kupujúci navyšuje tiež v rámci promo akcií, špeciálnych ponúk a ďalších príležitostí na podporu predaja, ktoré Predávajúci priebežne vyhlasuje.

4) Dojednáva sa, že individuálne marketingové aktivity Kupujúceho podliehajú schváleniu Predávajúceho.

Článok VI
Záverečné ustanovenia


1) Táto Zmluva vzniká len dohodou o celom jej obsahu. Túto Zmluvu je možno meniť alebo dopĺňať len číslovanými dodatkami, ktoré musia mať písomnú formu. Ústna dohoda sa neberie do úvahy.

2) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho (VOP) vo verzii zo dňa 1.9.2007, v ktorej sú dojednané ďalšie podmienky dodávok tovaru podľa tejto zmluvy. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1.

3) Pre práva, záväzky a právne vzťahy v tejto zmluve zvlášť neupravené platia VOP Predávajúceho vo verzii zo dňa 1.9.2007.

4) Odlišné dohody v tejto zmluve majú prednosť pred znením VOP (ust. § 273 odst. 2 ObchZ).

5) Pre práva, záväzky a právne vzťahy v tejto Zmluve a VOP zvlášť neupravené platia všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

6) Táto zmluva sa vypisuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých Predávajúci a Kupujúci dostanú po jednom. Obe vyhotovenia tejto zmluvy majú rovnakú platnosť.

7) Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s VOP Predávajúceho v aktuálnej verzii a je si vedomý, že VOP v zmysle ust. § 273 ObchZ určujú časť tejto rámcovej kúpnej zmluvy v tých prípadoch, kedy na ne táto zmluva odkazuje, alebo v prípadoch v tejto zmluve zvlášť neupravených.

8) Predávajúci a Kupujúci prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a za nápadne nevýhodných podmienok, pričom autenticitu tejto zmluvy potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

9) Zmluvné strany si pri podpise tejto Zmluvy vymenili fotokópie výpisov z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia Kupujúceho a doklady o registrácii platcu dane z pridanej hodnoty.


V Turzovke, dňa ...................................................................
za Predávajúceho:
(pečiatka, podpis)

.....................................
za Kupujúceho/kupujúci
(pečiatka, podpis)