OBCHODNÉ PODMIENKY

  • Všeobecné obchodné podmienky jednoducho a prehľadne vymedzujú rámec našej vzájomnej spolupráce.

  • Ak s VOP bez výhrad súhlasíte, je ďalším krokom pre spoluprácu podpísanie zmluvy. Bez podpisu zmluvy by nebolo možné obchodovať na faktúru.

  • Reklamačné podmienky stručne a prehľadne popisujú, za akých podmienok máte na reklamáciu tovaru nárok. Nájdete tu taktiež nápovedu, ako najjednoduchšie jednotlivé druhy reklamacácie uplatniť.

  • Dealerské katergorie členia zákazníkov podľa ich obratu. Zákazníci s vyšším obratom majú nárok na získanie lepších cien.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LAMA Plus Slovakia s.r.o.

Článok I
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObchZ"), upravujú vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou LAMA Plus Slovakia s.r.o. (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcimi (ďalej len "Kupujúci"); Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne označení tiež ako "Zmluvné strany". Zmluvné strany sa podpisom týchto VOP dohodli, že VOP sú pre Zmluvné strany záväzné a upravujú, dopĺňajú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva"). Kupujúci ďalej potvrdzuje, že mu boli VOP predložené, a že všetkým ich ustanoveniam porozumel.

2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Predávajúci sa Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávkach Kupujúceho a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu.

Článok II
Objednávky tovaru, množstva, akosti, prevedenia a obaly tovaru, doklady vzťahujúce sa k tovaru

1. Predávajúci dodáva tovar na základe objednávok Kupujúceho (ďalej len "Objednávka"). Za doručenie objednávky sa považuje (I) doručenie poštou, (II) osobne, (III) faxom, (IV) elektronickou poštou alebo (V) telefonicky. Faxové a telefónne čísla a elektronická adresa Predávajúceho sú uvedené v aktuálnom cenníku Predávajúceho (ďalej len "Cenník"), ktorý je publikovaný len na webovej stránke Predávajúceho.

2. V objednávke musí byť uvedená obchodná firma Kupujúceho, sídlo, identifikačné a daňové identifikačné číslo, zákaznícke číslo, ak je pridelené, adresa pre dodanie tovaru a adresa pre doručenie faktúry, bankové spojenie, dátum vystavenia objednávky, požadovaný termín dodania tovaru, požadovaný spôsob prepravy tovaru Kupujúcemu a meno a podpis osoby oprávnenej jednať za Kupujúceho.

Kupujúcí je povinný v objednávke špecifikovať druh, množstvo, počet balení a požadované miesto dodania tovaru. Kupujúci je povinný objednať tovar minimálne v množstve zodpovedajúcom predajnej jednotke alebo jej násobku. Predajná jednotka každého druhu tovaru je uvedená na webovej stránke Predávajúceho.

3. Ak nie je v objednávke uvedený požadovaný termín dodania tovaru, expeduje Predávajúci skladový tovar bez zbytočného odkladu po doručení objednávky v prípade dodávky formou dobierky alebo dodávky tovaru Kupujúcim, ktorým je cena tovaru fakturovaná pri dodávke. V ostatných prípadoch je tovar expedovaný bez zbytočného odkladu po zaplatení proforma faktúry. Tovar, ktorý nie je v dobe doručenia objednávky na sklade, je expedovaný bez zbytočného odkladu po jeho dodaní Predávajúcemu.

4. Ak Kupujúci neuvedie v objednávke požadovaný spôsob dopravy, určí ju Predávajúci.

5. Predávajúci zaradí doručenú objednávku do systému objednávok, do ktorého môže Kupujúci nazrieť na webovej stránke Predávajúceho. V systéme je tiež uvedené, či je objednaný tovar na sklade. Ak nedôjde k inej dohode, je objednávka tovaru evidovaná do doby dodania tovaru.

6. Tovar je dodávaný v nevratných obaloch, s výnimkou paliet.

7. Predávajúci dodáva Kupujúcemu tovar v množstve uvedenom v Objednávke. Ak si Kupujúci objedná menšie množstvo tovaru, než je jedna predajná jednotka, je Kupujúci povinný prevziať tento tovar v množstve, ktoré zodpovedá jednej predajnej jednotke. Dojednáva sa, že dielčie dodávky tovaru sú dovolené.

8. Predávajúci dodáva tovar v akosti, ktorá je pre daný druh tovaru obvyklá a spĺňa účel, ku ktorému sa tovar obvykle používa.

9. Predávajúci dodáva tovar v takom obale a balení, aby po celú dobu záručnej lehoty zostali zachované jeho vlastnosti a aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate jeho vlastností pri nakladaní, vykladaní a behom jeho prepravy Kupujúcemu.

10. K tovaru, ktorý je uvedený v ponuke, nevydáva Predávajúci zvláštne doklady či osvedčenia. Predávajúci však zodpovedá za to, že tovar spĺňa všetky požiadavky stanovené všeobecne záväznými predpismi.

11. Kupujúci súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej podobe. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s elektronickou faktúrou, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho ihneď po zaslaní objednávky a predávajúci mu zabezpečí zaslanie faktúry poštou.

12. V prípade, že Kupujúci prejaví záujem objednaný a prevzatý tovar vrátiť, je to možné len so súhlasom Predávajúceho, s podmienkou, že tento tovar je v neporušenom stave vrátane obalu. V takom prípade bude Kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10% ceny tohto tovaru.

Článok III
Dodávka tovaru, vlastnícke právo k tovaru

1. Miestom dodania tovaru je miesto určené Kupujúcim v Objednávke. Miestom dodania tovaru môže byť centrálny sklad alebo pobočky v Bratislave, Košiciach prípadne akékoľvek miesto určené Kupujúcim (veľkosklad, maloobchodná predajňa a pod.). Pri dodaní tovaru prostredníctvom verejného dopravcu je Kupujúci povinný zaistiť prítomnosť osoby, ktorá je oprávnená za Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v prípade platby v hotovosti pri dodaní tovaru, a to počas pracovných dní v dobe od 8.00 do 18.00 hodiny. Vykládku tovaru vrátane mechanizmov nutných na vyloženie tovaru zaisťuje na svoje náklady Kupujúci.

2. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci okamžikom prevzatia tovaru od Predávajúceho alebo dopravcu a zaplatením kúpnej ceny.

3. Predávajúci s Kupujúcim sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený zrušit objednávku po prevzatí tovaru z iných dôvodov, než v prípade uplatnení práv zo zodpovednosti za závady, len s predchádzajúcim súhlasom Predávajúceho.

4. Dodávka software je splnená odovzdaním nosiča dát s programom vrátane programovej dokumentácie.

5. Predávajúci dodáva tovar prostredníctvom zmluvného dopravcu, prípadne iným vhodným spôsobom.

6. Kupujúci prevzatie tovaru potvrdí podpisom, pečiatkou a uvedením dátumu prevzatia tovaru na kópii dokladu, ktorý je mu predložený verejným dopravcom alebo poštou.

7. Ak sa Kupujúci omešká s prevzatím tovaru alebo so zaplatením kúpnej ceny za tovar v prípade, keď dodaný tovar a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutočniť súčasne (predaj "v hotovosti") a Predávajúci má tovar u seba alebo s ním môže nakladať, urobí Predávajúci opatrávnenia primerané na uschovanie tovaru. Predávajúci je oprávnený tovar zadržať, pokiaľ mu Kupujúci neuhradí primerané náklady, ktoré Predávajúcemu s uschovaním tovaru vznikli.

Článok IV
Závady tovaru a záruka za akosť

1. Tovar má závady, ak bol dodaný Kupujúcemu (I) v inom, než objednanom množstve (s výnimkou uvedenou v čl. II odstavec 7 ), (II) v inej než objednanej akosti, alebo akosti, ktorá nespĺňa účel, ku ktorému sa tovar obvykle používa, (III) poškodený tovar a (IV) iný, než objednaný tovar.

2. Ak vyplýva z dodacieho listu, že Predávajúci dodáva tovar v menšom množstve ako bolo Kupujúcim uvedené v objednávke, nevzťahuje sa na chýbajúci tovar ustanovenie o závadach. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a zaplatiť.

3. Predávajúci poskytuje záruku za akosť na spotrebný tovar po dobu 24 mesiacov, s výnimkou tovaru LOGO. Na tovar LOGO poskytuje Predávajúci záruku za akosť po dobu 30 mesiacov. To neplatí v prípade, ak výrobca tovaru poskytuje inú záručnú dobu na záruku za akosť.

4. Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, o ktorých Kupujúci pri objednávke tovaru vedel a dodanie závadného tovaru bolo uskutočnené po dohode Zmluvných strán.

5. Predávajúci zodpovedá za závady tovaru, ktorý má tento v okamihu prechodu nebezpečia škody na tovar na Kupujúceho, to je v okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim alebo v okamihu, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar od Predávajúceho neprevezme, i keď sa závada stane zjavnou až po tejto dobe. Povinnosti Predávajúceho vyplyvajúce zo záruky za akosť týmto nie sú dotknuté.

6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru prezrieť a preveriť neporušenosť obalu a počet balení. Ak zistí Kupujúci pri preberaní, že tovar má závady (ďalej len "Zjavné závady"), nie je povinný tento tovar prevziať a zaplatiť a tovar so Zjavnými závadami vráti dopravcovi. Súčasne je Kupujúci povinný Zjavné závady tovaru popísať na kópii dodacieho listu, ktorý vráti Predávajúcemu.

7. Kupujúci je povinný urobiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín po prevzatí tovaru, jeho kontrolu. Zistené závady je povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii je Kupujúci povinný závady popísať alebo uviesť, ako sa prejavujú a uplatniť práva zo zodpovednosti za závady. Reklamáciu závad tovaru je Kupujúci povinný preukazateľne doručiť na adresu sídla Predávajúceho.

8. Právo Kupujúceho zo závad tovaru zaniká, ak nebolo uplatnené do konca záručnej doby.

9. Do doby vybavenia reklamácie je Kupujúci povinný uskladniť reklamovaný tovar oddelene od ostatného tovaru a skladovať ho a uschovávať v súlade s pokynmi Predávajúceho alebo pokynmi uvedenými na obale.

10. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke uvedenej na obale tovaru. Predávajúci zaručuje, že po dobu trvania tejto lehoty bude mať tovar vlastnosti, ktoré má mať pre účel, ku ktorému je obvykle určený.

11. Zodpovednosť Predávajúceho za závady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto závady vznikli alebo boli spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou po prechode nebezpečenstva škody na tovar.

12. Zodpovednosť Predávajúceho za závady tovaru je rovnako vylúčená, pokiaľ Kupujúci porušil povinnosti uschovávať a skladovať tovar v súlade s pokynmi o skladovaní a uschovávaní tovaru vydanými Predávajúcim alebo uvedenými na obale, prípadne nespotreboval tovar do uplynutia záručnej doby.

13. Ak má tovar závady, pre ktoré ich je možné použiť na účel, ku ktorému je určený, má Kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru.

14. Ak má tovar závady, pre ktoré nie je možné tovar použiť na účel, ku ktorému je určený, má Kupujúci nárok na odstránenie závad bezplatným dodaním nového tovaru.

15. Predávajúci je povinný odstrániť závady tovaru v stanovenej lehote 30 dní po obdržaní reklamácie, prípadne v tejto lehote Kupujúcemu oznámiť, z akého dôvodu reklamáciu neuznáva.

16. Ak má byť reklamácia vybavená dodaním náhradného tovaru, je Kupujúci povinný, ak sa nedohodli Predávajúci a Kupujúci inak, vrátiť Predávajúcemu závadný tovar, a to v stave, v akom mu bol dodaný. Inak nemôže byť náhradný tovar vydaný.

17. Ak Predávajúci neodstráni závady tovaru v lehote uvedenej v článku IV odstavec 15, je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak písomne upozorní Predávajúceho na úmysel od Zmluvy odstúpiť a stanoví primeranú lehotu pre odstúpenie. Upozornenie musí byť doručené na adresu Predávajúceho uvedenú v Zmluve.

18. Kupujúci nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak závady Predávajúcemu neoznámil v lehotách uvedených v ustanovení čl. IV odstavec 6 a 7 VOP, prípadne nemôže Predávajúcemu vrátiť tovar v stave, v akom ho obdržal.

Článok V
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu, ktorá je stanovená v Cenníku, ďalej len "Cena", ktorej platné znenie je pre každého Kupujúceho uverejnené na webových stránkach Predávajúceho. V kupnej cene je zahrnutá cena za tovar, bez dopravy a balného. Ceny v Cenníku sú uvedené bez DPH. Cena nezahŕňa prepravné a poistenie, ktoré je fakturované vo výške podľa platných cenníkov dopravcu.

2. Predávajúci je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť Cenu. Nový Cenník nadobúda platnosť v okamihu jeho zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho. Ak dôjde k zmene Ceny v dobe od doručenia objednávky do dňa expedície tovaru Kupujúcemu, fakturuje Predávajúci Cenu platnú v deň doručenia objednávky. V prípade tovaru, ktorý nie je v deň doručenia objednávky na sklade, fakturuje Predávajúci Cenu platnú v deň expedície tovaru Kupujúcemu.

3. Podkladom pre zaplatenie Ceny je daňový doklad -- faktúra ( ďalej len "Faktúra"), ktorá musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu. Kupujúci obdrží Faktúru súčasne s tovarom.

4. Ak nie je dohodnuté inak, je fakturovaná Cena splatná ešte pred dodaním tovaru.

5. V prípade predaja v hotovosti je faktúra splatná v hotovosti a naraz pri jej predložení. Zástupca Predávajúceho dá Kupujúcemu oproti prijatej platbe v hotovosti príjmový pokladničný doklad, ktorým potvrdí zaplatenie Ceny. Ak nezaplatí Kupujúci Cenu pri prevzatí tovaru v hotovosti, nie je oprávnený prevziať tovar a je povinný nahradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu porušením tejto povinnosti vznikla. Škodou sa rozumia náklady Predávajúceho spojené s nakládkou tovaru, úhradou za dopravu, vykládkou tovaru a pod.

6. V prípade dodania tovaru na dobierku je Cena tovaru splatná pri prevzatí tovaru.

7. V ostatných prípadoch je fakturovaná čiastka splatná predom na základe proforma faktúry. Po jej zaplatení obdrží Kupujúci tovar a daňový doklad.

8. Vo zvláštnych prípadoch fakturuje Predávajúci Cenu pri dodaní tovaru. V takomto prípade je fakturovaná čiastka splatná, ak nie je na faktúre uvedené inak, v dobe splatnosti do 7 (siedmych) dní po doručení faktúry. Fakturovaná čiastka je zaplatená dňom jej pripísania na účet Predávajúceho.

9. Pre prípad omeškania so splatením faktúry má Predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

10. Ak si dohodnú Zmluvné strany iný Spôsob platenia než, je uvedený v odstavci 4 tohto článku, je Predávajúci oprávnený pozastaviť dalšie dodávky tovaru, ak sa Kupujúci omešká s platením faktúr, úroku z omeškania alebo zmluvnej pokuty, a to až do úplneho zaplatenia všetkých dĺžných čiastok a nemôže sa z tohto dôvodu dostať do omeškania s dodaním tovaru.

11. Kupujúci sú rozdelení do troch kategórii podľa výšky dosiahnutého obratu v posledných 90 dňoch. Rozdelenie Kupujúcich a zvláštne podmienky platné pre jednotlivé kategórie sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho.

Článok VI
Nebezpečenstvo škody na tovare, náhrada škody

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar od Predávajúceho neprevezme.

2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, iba ak ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho.

3. Ak neprevezme Kupujúci tovar od Predávajúceho alebo dopravcu, je Predávajúci oprávnený tovar predať a Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu škodu vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou, ktorá mala byť platená na základe objednávky Kupujúceho, a cenou dohodnutou v náhradnom obchode.

Článok VII
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúvava osobné údaje o Kupujúcom, ktorý je fyzickou osobou, výlučne pre účely plnenia práv a povinností podľa kúpnej zmluvy.

2. K inému spracovávaniu osobných údajov o Kupujúcom je Predávajúci oprávnený iba so súhlasom Kupujúceho. Kupujúci vyslovuje súhlas so spracovávaním osobných údajov o svojej osobe, pokiaľ sa zaregistruje ako nový zákazník. I v tomto prípade je Predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje o Kupujúcom iba za účelom zasielania vlastnej ponuky tovaru, ako i iných obchodných oznamoch elektronickou poštou. To neplatí, pokiaľ Kupujúci Predávajúcemu oznámi, že odmieta dať súhlas so zasielaním ponuky tovaru Predávajúceho, ako i ďalších obchodných oznamoch.

3. Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o Kupujúcom tretím osobám.

Článok VIII
Zvláštne ujednania

1. Po uzatvorení rámcovej kúpnej zmluvy pridelí Predávajúci Kupujúcemu heslo pre prvý vstup do zákazníckeho systému Predávajúceho, prevádzkovaného na jeho webových stránkach. Kupujúci je oprávnený toto heslo po prvom vstupe do zákazníckeho systému Predávajúceho zmeniť.

2. Objednávky predložené Predávajúcemu s použitím hesla sa vždy považujú za riadne objednávky Kupujúceho a Kupujúci je povinný dodaný tovar Predávajúcemu zaplatiť alebo nahradiť škodu, ktorá Predávajúcemu zneužitím hesla prípadne vznikne.

Článok IX
Rozhodcovská doložka

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne Bratislavskému rozhodcovskému súdu zriadenému pri spoločnosti Capitol Legal Arbitration s.r.o., podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu Bratislavského rozhodcovského súdu.

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú súčasťou Zmluvy, ktorú Predávajúci s Kupujúcim pred realizáciou prvej objednávky uzatvoril.

2. Tieto VOP majú prednosť pred inými obchodnými podmienkami, zvlášť pred akýmkoľvek obchodnými podmienkami Kupujúceho. Iné obchodné podmienky nemôžu byť pri vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim použité.

3. Ak sa odlišujú niektoré ustanovenia VOP od ustanovení Zmluvy, majú ustanovenia Zmluvy prednosť.

4. Všetky ustanovenia VOP a vzťahy z týchto ustanovení vyplývajúce sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
……………………………
Lukáš Kubinec
za spoločnosť LAMA Plus Slovakia

……………………………
podpis kupujúceho